Przekazywanie wiadomości

Jeżeli chcesz przekazać czytaną wiadomość innym osobom:

- kliknij przycisk "Przekaż" na pasku narzędzi

LUB

- Z menu "Wiadomość" wybierz polecenie "Przekaż"

LUB

- Wciśnij klawisz F, będąc w głównym oknie programu

Ważna uwaga: Nigdy nie zaczynaj w ten sposób (tzn. używając polecenia "Przekaż", a następnie kasując treść i pole tematu) nowych wątków dyskusji!