Odpowiadanie wszystkim na wiadomości

Jeżeli chcesz odpowiedzieć nadawcy i odbiorcom czytanej wiadomości:

- kliknij przycisk "Odpisz wszystkim" na pasku narzędzi

LUB

- Z menu "Wiadomość" wybierz polecenie "Odpisz wszystkim"

LUB

- Wciśnij klawisz Ctrl+R, będąc w głównym oknie programu

Ważna uwaga: Nigdy nie zaczynaj w ten sposób (tzn. używając polecenia "Odpisz wszystkim", a następnie kasując treść i pole tematu) nowych wątków dyskusji!