Odpowiadanie na wiadomości

Jeżeli chcesz odpowiedzieć tylko nadawcy czytanej wiadomości:

- kliknij przycisk "Odpisz" na pasku narzędzi/p>

LUB

- Z menu "Wiadomość" wybierz polecenie "Odpisz"

LUB

- Wciśnij klawisz R, będąc w głównym oknie programu

Ważna uwaga: Nigdy nie zaczynaj w ten sposób (tzn. używając polecenia "Odpisz", a następnie kasując treść i pole tematu) nowych wątków dyskusji!