Tworzenie wiadomości

Jeśli chcesz stworzyć nową wiadomość:

- kliknij przycisk "Nowa wiadomość" na pasku narzędzi

LUB

- Z menu "Wiadomość" wybierz polecenie "Nowa"

LUB

- Wciśnij klawisz N, będąc w głównym oknie programu

Uwaga: w przypadku odpowiadania na czyjąś wiadomość, użycie odpowiedniej funkcji jest zalecane.